VÍTEJTE SRDEČNĚ NA MÝCH STRÁNKÁCH

Jmenuji se Daniela Šenarová a působím jako zapsaný mediátor a advokátVe své praxi se věnuji holistickému uchopení a praktickému komplexnímu řešení problémů, sporů a jejich prevenci zejména při uzavírání nejrůznějších vztahů (soukromé, pracovní, obchodní či majetkové i nemajetkové povahy).

Holistika je obor, který se zaměřuje na vědomé a nenásilné propojení všech jednotlivých dílčích částí tvořících určitý celek (na úrovni jednotlivce, vztahu dvou a více lidí či firem, společenství) tak, aby tyto jednotlivé části mezi sebou fungovaly v duchu rovnováhy a harmonie. V případě vzniku disharmonie, která se projeví navenek ve formě určitého hmotného příznaku (jako je napětí či nedorozumění v komunikaci, konflikt, spor, omezení či přerušení komunikace, ne konsensuální ukončení vztahu či nevyrovnané vzájemné plnění či spolupráce nebo neférové jednání) pomáhá navést tyto části zpět k obnovení spojení, komunikace či výměny ve vztahu, popř. jim pomáhá tomu, aby mezi sebou (je-li to vzájemně prospěšné) znovu obnovily komunikaci, resp. je vede k tomu, aby mezi sebou fungovaly v souladu s přirozeným řádem a dobrovolně samy mezi sebou navodily rovnováhu a harmonii.

Holistik nahlíží na stav projevený na materiální úrovni vědomí/života z vyšší a hlubší perspektivy a zkoumá jej v komplexních souvislostech, přičemž neodděluje projevený "problém" (jakoukoliv tíživou situaci) od člověka, kterého se osobně dotýká či jej osobně prožívá.

Při své činnosti využívám svých komplexních odborných znalostí a zkušeností a své dovednosti rychle a přesně se zorientovat v konkrétní situaci, nalézt a objasnit skutečnou podstatu a příčinu problému a doporučit, co a jak konkrétně je třeba v souladu s duchovní úrovní vědomí/života na duševní úrovni vyrovnat či prakticky svým jednáním napravit (zharmonizovat), aby došlo k vyrušení skryté příčiny problému, díky které se problém začal projevovat na materiální úrovni vědomí.

Protože jsem současně také advokát (právník) a zapsaný mediátor, mohu vám po vzájemné dohodě pomoci také s praktickým řešením již projevených problémů, sporů a jiné dis harmonických situací, anebo vám pomoci včas předejít jejich vytvoření (zejména při uzavírání nejrůznějších vztahů, výměn, obchodů či transakcí), popř. s jejich účinnou eliminací ještě před tím, než se v reálné podobě projeví.


K ŘEŠENÍ PŘISTUPUJI CELISTVĚ V DUCHU ROVNOVÁHY =  Z HOLISTICKÉHO POHLEDU =

Z iluze, kdy jsem za klienty sama "odžívala" jejich spory a "řešila" jejich právní problémy odděleně bez propojení na jejich duševní podstatu a bez praktického zapojení všech osob do řešení, které jejich vznik zapříčinili (a měli by tedy i převzít osobní odpovědnost za jejich vyřešení) v domněnce, že klientům tímto způsobem pomáhám jejich obtížné a situace (které jsou produktem jejich "duševní zátěže" ve vědomí) vyřešit, jsem jednoho (díky Bohu) prozřela.  

Dnes vnímám smysl svojí činnosti v takovém způsobu řešení, který klienty efektivně a co nejpříměji povede k odpovědnému a férovému vyřešení jejich životních situací cestou VEDENÍ K NÁPRAVĚ jejich dosavadního přístupu, postoje a konání (či nekonání), které buď vedly nebo umožnily vznik obtížných situací, popř. již projevených následků a dopadů (ve formě nejrůznějších neférových situací, škod, ztrát, problémů, sporů a jiných obtíží) a OBJASNĚNÍ skutečné podstaty a příčiny vzniku a projevu těchto jejich obtíží. 

Po 21 letech praxe s řešením nejrůznějších (vlastních i cizích) problémů, sporů a jiných obtíží jsem dospěla k závěru, že lidé, kteří zažívají problémy, potřebují ze všeho nejvíce podporu, pochopení a takovou pomoc, která jim jednak pomůže co nejobjektivněji a v hlubších souvislostech vyjasnit, proč zažívají dané obtíže, v čem jednají tak, že si je tvoří; a která je dále rovněž navede, popř. krok po kroku povede k tomu, co a jak mohou, resp. potřebují ve své dané situaci sami za sebe učinit a napravit, aby tyto obtíže z jejich života vymizely a nemuseli je znova a znova ve svém životě v roli tzv. oběti nebo pak v protikladné roli pachatele, popř. aby včas předcházeli jejich tvoření či opakovanému vzniku.

V tomto duchu se dnes věnuji holistickému (celistvému) způsobu řešení sporů, problémů, nejrůznějších obtíží a dis harmonických situací, jakož i prevenci jejich tvoření či včasné eliminaci jejich projevu (tj. ve stádiu, kdy jsou již na jemno-hmotné úrovni vědomí/života stvořené, ale ještě se na hmotné úrovni neprojevily - nematerializovaly). 

Holistický způsob řešení v sobě propojuje praktické řešení situací v právním kontextu, které je provázané na duševní příčinu jejich vzniku a vychází z duchovní podstaty bytí, existence a tvoření (Ducha).

HOLISTICKÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH OBTÍŽÍ, PROBLÉMŮ A SITUACÍ (KTERÉ VĚDOMÍ ČLOVĚKA ZATĚŽUJÍ) JE URČEN A SLOUŽÍ JAK LAICKÉ VEŘEJNOSTI, FIRMÁM, 

TAK I NEJRŮZNĚJŠÍM ODBORNÍKŮM A SPECIALISTŮM

Holistický pohled nahlíží na jakékoliv obtíže jako na "hmotné příznaky" problému (který ve skutečnosti vzniká, existuje a zaniká na jiné než materiální úrovni vědomí), které běžně řeší odborníci tím, že se snaží, aby tyto příznaky co nejdříve zmizely a člověka svým projevem neobtěžovalyHolistik však tyto "hmotné příznaky" problému vnímá a přijímá jako klíčovou a smysluplnou informaci o tom, kdo daný problém zažívá a dále o tom, co daný člověk potřebuje změnit či sám za sebe napravit (vyrovnat a harmonizovat), aby daný problém nemusel zbytečně dlouho zažívat či opakovaně prožívat.

Holistik tak k řešení (vyrušení = eliminaci) obtíží přistupuje v souladu s jejich duchovní podstatou a v provázání na jejich skrytou příčinu, tzn. že tyto hmotné příznaky nezačne eliminovat (řešit) dříve, než dojde k odhalení důvodu jejich vzniku a existence v životě dotyčného.

Do mojí odborné aprobace spadají tři obory - obor práva, mediace a holistiky, která se na rozdíl od prvních dvou oborů zabývá řešením situace celistvě z vyšší a hlubší perspektivy (tj. z pohledu metafyzické = nehmotné podstaty problému a jeho hlubší příčiny) a dále se záměrem pomoci dotyčnému jeho problém nebo tíživou situaci, ve které se právě nachází, nejen uvidět, správně uchopit a vyřešit, ale i pochopit, přijmout a přesáhnout (transformovat).

V rámci této své trojité specializace umím komplexně pomoci s řešením problémů a nejrůznějších obtížných situací, které člověka stresují, zatěžují či jeho život komplikují, popř. jejich tvoření či projevu účinně předcházet.

U mne tak najdete "pod jednou střechou" komplexní odbornou podporu a pomoc, která praktické řešení situací na materiální úrovni života uchopuje z holistického pohledu (tj. v souladu se skutečnou nehmotnou podstatou "problému") a provazuje jejich praktické řešení s účinnou prevencí tvoření problémů, popř. se zjištěním a vyrušením (skryté) duševní příčiny jejich existence, která působí manifestaci nejrůznějších obtíží v životě. 

"Nemůžeme vyřešit naše problémy stejným způsobem uvažování, jakým jsme je vytvořili." - Albert Einstein

RYCHLÝ KONTAKT

Mgr. Daniela Šenarová

Sídlo: Vilímovská 1476/33, Praha 6 - Dejvice, 160 00

Telefonní číslo: +420 603703129

E-mail: office @ senarova-daniela.cz