CENOVÉ A SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO HOLISTICKÉ SLUŽBY SPADAJÍCÍ POD VÝKON HOLISTIKY  

1. Pokud není v konkrétním případě dohodnuto písemně jinak, za kteroukoliv holistickou službu spadající pod výkon holistiky vykonávané na základě volné živnosti se hradí smluvní cena stanovená podle hodinové sazby 3.000 Kč/hod.

2. Holistickou činnost poskytuji na základě "smlouvy o poskytování holistických služeb" uzavřené mezi klientem a mnou, jako holistikem. Uzavřením této smlouvy se rozumí také úkon, kterým dojde k zaplacení zálohy na poskytnutí vybraných holistických služeb.  Pro komplexní řešení případu se zpravidla ujednávají individuální cenové a platební podmínky a smlouva se uzavírá v písemné formě.

3. Cena za poskytování holistických služeb v rámci holistické specializace může rovněž zahrnovat skutečnost, že holistické informace nejsou běžně nebo veřejně dostupné a dále, že schopnosti a dovednosti, kterými holistický specialista disponuje, nelze získat cestou standardizovaného odborného vzdělávání.

4. Pokud není výslovně ujednáno v písemné smlouvě jinak, holistik i klient jsou oprávněni poskytování holistických služeb kdykoliv jednostranně ukončit i bez udání důvodu, a to písemným oznámením zaslaným druhé straně (postačí jej zaslat e-mailem). Platnost smlouvy o poskytování holistických služeb může skončit dohodou holistika a klienta o ukončení jejich poskytování (kterou postačí uzavřít písemně i na dálku skrze e-mail, pokud není výslovně sjednáno v písemné smlouvě jinak).

5. Výkon holistických služeb je výkonem nadstandardní (tj. přesahující rámec běžně dostupné odborné služby) a současně i "nestandardizované" specializace (disciplíny). Pokud však holistická činnost navazuje či provazuje jiné konkrétní odborné činnosti, které jsou na trhu standardizované jako je a) právní služby advokáta a b) mediační služby licencovaného mediátora (tj. zapsaného mediátora či advokáta zaměřujícího se na mediaci), pak se na výkon těchto odborných služeb vztahují příslušné platné standardy a předpisy, které poskytování těchto služeb závazně regulují.