CENOVÉ A SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO MEDIAČNÍ ČINNOST SPADAJÍCÍ POD VÝKON ZAPSANÉHO MEDIÁTORA 

1. Odměna a náhrada nákladů za mediační činnost spadající pod výkon zapsaného mediátora v případech soudem nařízeného "prvního" setkání s mediátorem je upravena v ustanoveních § 10 zákona 202/2012 Sb., o mediaci a v § 15 prováděcí vyhlášky č.277/2012 Sb. a činí 400,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu tohoto setkání. Účastníci mediace hradí tuto odměnu rovným dílem.

2. Pokud není v konkrétním případě mediace písemně sjednáno jinak, za jakoukoliv jinou mediační činnost hradí každý účastník mediace smluvní cenu ve výši 2.000,- Kč/hod, a to za každou započatou hodinu poskytování mediační činnosti.

3. Mediační činnost ve prospěch více osob najednou poskytuji zpravidla na základě "smlouvy o provedení mediace" uzavřené mezi mnou, jako zapsaným mediátorem, a účastníky mediace, která se uzavírá na dobu neurčitou.

4. Kterýkoliv z účastníků mediace včetně mediátora samotného je oprávněn poskytování mediační činnosti kdykoliv ukončit, a to písemným oznámením (postačí jej zaslat e-mailem).

5. Platnost smlouvy o provedení mediace zpravidla končí podpisem závěrečné mediační dohody všemi účastníky.

6. Platnost smlouvy může skončit také:

(i) podpisem závěrečné dohody o nedosažení dohody všemi účastníky;

(ii) písemným oznámením o ukončení mediace, resp. čerpání mediační činnosti kterýmkoliv z účastníků, a to okamžikem doručení poslednímu z účastník;

(iii) písemným oznámením o ukončení mediace mediátorem.

7. Mediační činnost, kterou vykonávaná zapsaný mediátor nebo mediátor, který je současně i advokátem, je výkonem standardizované odborné specializace, kterou je oprávněn vykonávat pouze mediátor "licencovaný" ze strany České advokátní komory (tzv. advokát zaměřující se na mediaci) a/nebo Ministerstva spravedlnosti (tzv. zapsaný mediátor) registrovaný v seznamu, který vede příslušný orgán. ČAK je příslušným orgánem vykonávajícím dohled na touto činností mediátora a orgánem pro mimosoudní řešení případných sporů vzniklých mezi mediátorem, který je současně i advokátem, a spotřebitelem, popř. mezi advokáty navzájem. Výkon činnosti a podmínky odměňování licencovaného mediátora upravuje závazně pouze zákon o mediaci. Podpůrně platí také "EVROPSKÝ KODEX CHOVÁNÍ PRO ZPROSTŘEDKOVATELE", pokud se k jeho dodržování mediátor přihlásí (stačí odkazem na tento kodex)Veškeré informace k činnosti advokátů - mediátorů jsou dostupné na webové stránce ČAK (www.cak.cz).