NABÍDKA (POTENCIÁLNÍM) KLIENTŮM

NABÍZÍM HOLISTICKÉ (CELISTVÉ) ŘEŠENÍ SPORŮ, PROBLÉMŮ A JINÝCH OBTÍŽNÝCH SITUACÍ VČETNĚ KOMPLEXNÍ ODBORNÉ PODPORY ZAMĚŘENÉ NA PŘEDCHÁZENÍ JEJICH VZNIKU 

Holistická specializace přináší zjednodušený a urychlující způsob řešení nejrůznějších problémů a obtíží, které vědomí člověka zatěžují a sužují, včetně jejich prevence a účinná eliminace. Proto je tento nový - holistický způsob řešení vhodný pro širokou laickou veřejnost, menší firmy i korporace.

Potenciální klienti, kterým holistický způsob řešení situací a problémů nejvíce poslouží (a kteří holistickou pomoc a podporu nejvíce ocení) jsou ti, kteří si přejí žít v harmonii a rovnováze, oceňují neformálnost, nekomplikovanost, jednoduchost, dobré (tj. spravedlivé, vyvážené a férové) řešení a dále, kteří jsou ochotni na řešení svých situací aktivně a zodpovědně spolupracovat a mají zájem o skutečné a konečné vyřešení svých obtíží v souladu se životem, popř. mají zájem o předcházení jejich tvoření či včasnou eliminaci jejich projevu (tj. předtím, než se jim v životě projeví ve formě nepříznivých či zatěžujících situací). 

POMOHU VÁM SVŮJ SKUTEČNÝ PROBLÉM UVIDĚT, POCHOPIT, SPRÁVNĚ UCHOPIT A PŘESTOUPIT

Jako holistik vám pomohu svému problému či situaci do hloubky porozumět, navedu vás, jak správně jejich řešení uchopit (tj. tak, abyste si svůj vlastní systém vědomí uvedli zpět do rovnováhy, popř. ještě si jej více řešením nerozhodili) a tím svůj problém či danou situaci (která vás omezuje či zatěžuje) přestoupit. 

PROVEDU VÁS CELÝM PROCESEM ŘEŠENÍ KROK PO KROKU JAKO VÁŠ PRŮVODCE

K tomu vás celým "harmonizačním" procesem povedu krok po kroku a poskytnu vám informace z jemno-hmotné úrovně (které jsou esenciální výživou pro vašeho ducha" a klíčovou podporou pro vaši duši), které vám pomohou v tom, abyste celým procesem řešení své situace či záležitosti prošli bez zbytečného bloudění, stresování, prožívání strachu a obav a s jistým nadhledem a lehkostí.

POSKYTNU NEBO ZAJISTÍM KOMPLEXNÍ ODBORNOU POMOC A PODPORU S PRAKTICKÝM ŘEŠENÍM

Dále vám poskytnu či zajistím účelnou odbornou pomoc a podporu, kterou budete v rámci daného procesu řešení potřebovat.

Může se jednat např. o právní služby, notářské služby, holisticko-diplomatické služby nebo mediační služby.

CO KONKRÉTNĚ HOLISTICKÝ ZPŮSOB ZAMĚŘUJÍCÍ SE NA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, SPORŮ A JINÝCH OBTÍŽNÝCH SITUACÍ, RESP. NA PREVENCI JEJICH TVOŘENÍ ČI NA VČASNOU ELIMINACI JEJICH PROJEVU OBNÁŠÍ?

NAVEDU VÁS NA SPRÁVNOU CESTU, KTERÁ VÁS POVEDE K VYŘEŠENÍ VAŠÍCH OBTÍŽÍ

Navedu vás k tomu, abyste svoji situaci, popř. svůj problém, sami za sebe "správně" (tj. v souladu s duchovní, duševní i materiální úrovní vědomí/života) ve vztahu k sobě i druhým vyřešili cestou "vyladění a vyrovnání" svého vlastního systému vědomí a poté vás tímto harmonizačním procesem krok po kroku jako váš průvodce provedu.  

POSKYTNU VÁM  INFORMACE, KTERÉ 

VÁS NASMĚŘUJÍ ZPĚT 

DO ROVNOVÁHY  

Komplexně a objektivně zmapuji vaši situaci, ve které se aktuálně nacházíte, diagnostikuji aktuální stav z pohledu (ne)rovnováhy systému vědomí, navedu vás k pochopení skutečné (nehmotné) duchovní podstaty vašeho problému či obtíží a zjistím a objasním vám konkrétní skrytou (psychosomatickou) příčinu vzniku a důvod existence vaší situace či problému, který zažíváte, a v návaznosti na to vám doporučím adekvátní způsob nápravy, který vás povede a nasměřuje váš systém vědomí zpět do rovnováhy. 

PROVEDU DIAGNOSTIKU SKUTEČNÉHO STAVU

Holistické řešení jakéhokoliv problému vychází z diagnostiky skutečného stavu, který existuje na duchovní úrovni a zohledňuje aktuální stav systému vědomí každého jednotlivce, kterého se daný problém či situace dotýká.

V rámci této objektivizující diagnostiky zkoumám konkrétní situaci z holistického pohledu (tj. duchovního, duševního i materiálního) se záměrem odhalit skutečnou (nehmotnou) podstatu vašich obtíží a zjistit a objasnit konkrétní (psychosomatickou - duševní) příčinu, která způsobila jejich vznik a je důvodem jejich existence ve vašem životě. Zjistím i možné dopady, které dotčeným osobám potenciálně či aktuálně hrozí, pokud zavčas sami za sebe nezjednají nápravu.

POMOHU VÁM OBJASNIT SKUTEČNOU PODSTATU VAŠICH OBTÍŽÍ A ZJISTIT 

SKRYTOU PŘÍČINU 

JEJICH VZNIKU A PROJEVU

V návaznosti na provedenou diagnostiku skutečného stavu existujícího na třech úrovních vědomí (života) vám konkrétně objasním skutečnou podstatu vašeho problému či obtíží a pomohu vám zjistit a vyjasnit skrytou hlubší příčinu vzniku dané situace (a důvodu, proč ji nyní prožíváte). 

DOPORUČÍM VÁM HARMONIZAČNÍ POSTUP 

A ŘEŠENÍ NA VAŠI MÍRU

Doporučím vám na míru konkrétní harmonizační postup a řešení, které nasměřují či uvedou váš systém vědomí zpět do rovnováhy, popř. nepovedou k jeho dis harmonizaci. 

Současně vás, popř. odborníky, kteří se již praktickým řešením vašeho případu zabývají, navedu k co nejefektivnějšímu vyřešení hmotných příznaků /tj. již projevených hmotných následků a dopadů odvinutých z nerovnováhy vašeho systému vědomí, kterými mohou být spory, problémy, akutní zdravotní stavy a jiné obtížné či nekomfortní situace, které vás v životě stresují, omezují či zatěžují.

PROCESEM HARMONIZACE VÁS POVEDU KROK PO KROKU JAKO VÁŠ PRŮVODCE 


Poskytnu vám svoji podporu a současně dohlédnu nad celým průběhem procesu řešení tak, aby probíhal v duchu doporučeného harmonizačního postupu, který jsem vám doporučila. 

V případě, že praktické řešení hmotných příznaků odvinutých z nerovnováhy vašeho systému vědomí prakticky řeší jiný odborník či specialista, dohlédnu nad tím, že toto řešení probíhá v souladu s doporučeným postupem a řešením v tom smyslu, že praktický výkon směřuje k harmonizaci vašeho systému vědomí a v souladu s doporučenou nápravou. 

POMOCI VÁM MOHU I

S PRAKTICKÝM ŘEŠENÍM 

Podle vaší konkrétní situace vám mohu sama v rámci své odborné specializace prakticky pomoci:

a) s vyřešením obtížných situací a konkrétních dopadů a následků, které vznikly či se prakticky projevily ve vztahu k jiným osobám. 

b) s prevenčním řešením, v rámci kterého potřebujete ve vztahu k sobě a druhým navodit či udržet ve svém (a tím i v celém) systému vědomí rovnováhu, popř. chcete předejít vytvoření či budoucímu vzniku (projevu) problémů, sporů nebo jiných dis harmonických situací, anebo napomoci k jejich eliminaci ve stádiu, kdy se zatím na materiální úrovni vašeho života neprojevily.

POMOHU VÁM S VYJEDNÁNÍM KONKRÉTNÍHO ŘEŠENÍ 

A JEHO PÍSEMNÝM STVRZENÍM 


V případě, kdy jste v situaci, kdy je potřeba vyjednat konkrétní řešení nebo dohodu mezi více účastníky, vám pomohu s těmito dotčenými osobami vyjednat a právně stvrdit takové řešení, které bude férové, vyvažující a právně vykonatelné, případně povýšené na exekuční titul.  

Podle konkrétní situace mohu v souladu se svými odbornými aprobacemi působit buď jako holistik v roli diplomatického vyjednavače, nebo jako mediátor v roli nestranného prostředníka, anebo jako advokát v roli právního zástupce jedné strany, popř. vícestranného zástupce, který působí ve prospěch více osob najednou, jejichž zájmy v daném případě nejsou v rozporu.

POSKYTNU VÁM  MANAGEMENT CELÉHO PROCESU ŘEŠENÍ 

V rámci holistického řešení vám poskytnu kompletní management celého procesu a zajistím vše potřebné a postarám se s odbornou péčí o to, aby se vaše situace či záležitost vyřešila k vašemu spravedlivému prospěchu, a to férově (tj. v souladu s vaší situací a odpovědností) a co nejefektivněji.

Postarám se, aby proces řešení probíhal co nejrychleji (tj. bez zbytečných průtahů a odkladů) a co nejefektivněji (tj. bez neúčelných kroků a tedy nákladů). Dále vám pomohu vyhledat vhodné externí dodavatele odborných služeb, které osobně nebudu poskytovatMůže se jednat zejména o odbornou pomoc v rámci zaměření právního (např. správní, přestupkové a trestní právo) nebo mediačního (např. rodinné právo), anebo o služby notáře atd. Tohoto specialistu si buď můžete vybrat sami, anebo vám ho doporučím.  

Vaším jménem s nimi vyjednám (z vašeho pohledu) akceptovatelné ceny a dodací podmínky, zajistím jejich vyplacení, dohlédnu nad jejich klíčovými praktickými úkony tak, aby zapadaly do rámce doporučeného harmonizačního postupu a řešení a pomohu vám vyřešit případné reklamace či spory, které by v souvislosti s jejich výkonem činnosti vznikly.