MOJÍ SPECIALIZACÍ JE HOLISTICKÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, SPORŮ A JINÝCH DIS HARMONICKÝCH SITUACÍ VČ. PREVENCE JEJICH TVOŘENÍ A ÚČINNÉ ELIMINACE 


Ve své současné praxi se věnuji holistickému (celistvému) řešení sporů, problémů a jiných dis harmonických situací včetně jejich eliminaci a prevence jejich vzniku

V rámci tohoto nového holistického způsobu řešení účelně a smysluplně využívám všech tří oborů (právo, mediace a holistiky). 

Mezi mé silné stránky patří rozšířené vědomí a duchovní vhled, logické i kreativní myšlení, komplexní odborný přehled daný mými odbornými znalostmi a zkušenosti a schopnost či dar rychlé a přesné orientace v situaci, nalezení, proč, co a kde přesně nefunguje a jak se to dá co nejjednodušeji napravit (zharmonizovat), aby to fungovalo a problém se skutečně vyřešil (a nikoliv pouze potlačil) a došlo k vyrušení skryté příčiny problému projevujícího se na materiální úrovni vědomí. Tento svůj dar umím po téměř 21 letech praxe s řešením nejrůznějších problémů, sporů a obtížných situací včetně jejich prevence používat přirozeně, samovolně a bez úsilně a na této svoji dovednosti dnes stavím svoji hodnotu a nadstandardní kvalitu, kterou vkládám do svých služeb.

JAK JSEM PROFESNĚ DOSPĚLA 

K HOLISTICKÉ SPECIALIZACI? 

Právní specializace mne zaujala tím, že staví na rozumném pohledu, který se opírá o znalost platného práva. Záměrem právnické specializace je pak moudrá aplikace znalosti práva na běžné životní situace (výkon spravedlnosti). Právní specializaci jsem se začala věnovat naplno v rámci své vlastní advokátní praxe, kterou jsem zahájila prakticky bezprostředně po absolvování povinné koncipientské praxe a složení advokátních zkoušek v roce 2002. Poté jsem si otevřela vlastní advokátní praxi a od té doby působím jako samostatná advokátka. V rámci své právnické specializace se zaměřuji především na poskytování právních informací ve formě konzultací a osobních jednání, rozborů či nestranného právního zhodnocení případu, doporučení postupů a ucelených konkrétních řešení z právního úhlu pohledu a v neposlední řadě sepisování či posuzování právních úkonů, návrhů smluv a písemných zápisů shrnující uzavřené dohody, které slouží jako odborná pomoc pro klienty a/nebo jako podpora či doplňková činnost pro jiné odborníky.

Po 21 letech praktikování práva dnes působím jako právník, který znalost práva používá kreativně ve spojení s citem jako "vodítko" pro nalézání rozumného a spravedlivého řešení nejrůznějších sporných situací a dále jako pomůcku či "nástroj", s jehož pomocí pomáhám lidem či firmám k výkonu spravedlnosti, anebo se vyhnout tvoření problémů a sporů tím, že jim do jejich vztahů a činnosti pomáhám vnést rovnováhu, správnou míru svobody a odpovědnosti, "pořádek", jasnost, předvídatelnost, férovost a soulad se životem (vyšší spravedlností), tedy harmonii, která přináší klid na tvoření a v konečném důsledku pozitivní výsledky..

Kolem roku 2009 jsem svoji advokátní praxi zúžila na mimosoudní agendu sporů, smluvní agendu a na řešení problémů a jiných obtížných situací a jejich prevenci a současně si začala rozšiřovat svoji odbornou specializaci o další obor - mediaci. Několik let jsem se věnovala tomu, abych dospěla v tomto tehdy novém - začínajícím mediačním oboru na profesionální úroveň, na které jsem působila v advokacii. V době, kdy ještě mediace v Čechách fakticky neexistovala, jsem prošla výcvikem mediátora na Slovensku, poté jsem prošla akreditací u České advokátní komory a nakonec jsem se v roce 2013 stala zapsaným mediátorem.


Tímto se však můj profesní vývoj nezastavil. Během svého života jsem dospěla k dalšímu milníku ve svém vývoji, když jsem pochopila, že jakýkoliv "problém", který se projevuje na materiální úrovni vědomí - života, je pouze "hmotným příznakem" nerovnováhy v systému vědomí, přičemž tato nerovnováha vzniká, existuje i zaniká na jiné, hlubší - jemno-hmotnější, úrovni vědomí - života, než na které se jeho existence jeví, projevuje a informuje o tomto stavu nerovnováhy ve vědomí.

Pochopení, že právní i mediační specializace se zabývá pouze řešením "hmotného příznaku", ale skutečnou (duchovní) podstatu problému (kterou je nerovnováha v komplexním systému vědomí), ani jeho hlubší příčinu (která jeho vznik způsobila a udržuje projev jeho existence na materiální úrovni) se již nijak nezabývá, mne jen potvrdilo moji zkušenost, že s pomocí těchto dvou specializací se skutečná podstata problému nikdy nevyřeší a příčina jeho existence nevyruší.

A protože jsem svým založením nejen praktik, ale i vědec, něco ve mně mne vedlo stále v poznávání dalších a hlubších souvislostí a já jsem se začala věnovat studiu prastaré vědní disciplíny - holistiky. Toto samo studium, které trvalo zhruba 9 let, mne přivedlo mimo jiné k poznání, jak funguje celý komplexní systém vědomí, na které úrovni vědomí se co děje, kde, jak a proč vznikají problémy a také, jak se tyto problémy dají efektivně a jednou provždy vyřešit. Toto své poznání dnes využívám právě v rámci své holistické činnosti. K holistickým vědomostem mne tak dovedl život sám postupně skrze postupné rozšiřování vědomí a poznání, ke kterému dochází cestou osobní pozemské zkušenosti, vyrovnávání mužské a ženské polarity duše, obohacování ducha a praktické aplikace nabytého poznání.

MOJE PROFESNÍ AUTOBIOGRAFIE VE FAKTECH:

* 1996 - Absolvovala jsem pětileté studium práv na Pražské fakultě UK včetně státní zkoušky z právní angličtiny. 

* 2002 - Složila jsem advokátní zkoušky a otevřela vlastní advokátní praxi. 

* 2003 až 2007 - Působila jsem jako nestranný arbitr/rozhodce ad hoc při ČLFA pro leasingové spory. 

* 2009 - V této době jsem se přesměrovala výhradně na mimosoudní, smírné a konsensuální řešení sporů a započala jsem své vzdělávání v oboru mediace.

* 2010 - Složila jsem akreditační mediační zkoušku dle slovenského mediačního zákona č. 420/2004 Z.z.

* 2012 - Absolvovala jsem vzdělávací mediační kurs při ČAK, který jsem zakončila složením akreditační zkoušky a jsem na advokátní komoře zapsána i jako advokátní mediátor.

* 2013 - Povýšila jsem svoji mediační praxi na zapsaného mediátora České republiky a jsem zapsána v seznamu vedeným Ministerstvem spravedlnosti.

* 2010 až 2016 - V této době jsem intenzivně procházela osobní transformací (harmonizací systému vědomí), která mi přinesla komplexní poznání, jak se všechny problémy tvoří a jak je lze skutečně a komplexně (tj. ve vrstvách vědomí) vyřešit, nikoliv jen eliminovat jejich příznaky, které se projevují na pozemské či hmotné úrovni.

* 2017 -Zahájení komplexní - holistické praxe zaměřené na transformační řešení sporů, problémů a jiných dis harmonických situací a prevenci jejich vzniku (které běžně řeší právníci, advokáti a mediátoři), a to skrze harmonizaci systému vědomí, ke které dochází, pokud řešení probíhá z hlediska skutečné metafyzické duchovní podstaty a současně se provazuje duchovní vyjasnění existence hmotných projevů =příznaků na materiální úrovni s jejich skrytou duševní příčinou.