CENOVÉ A SMLUVNÍ PODMÍNKY 
PRO PRÁVNÍ SLUŽBY SPADAJÍCÍ 
POD VÝKON ADVOKACIE  

1. Pokud není v konkrétním případě dohodnuto výslovně jinak, za poskytování právních služeb spadajících pod výkon advokacie náleží mimosmluvní odměna stanovená zákonem č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

2. V případě, že je právní služba poskytovaná ve prospěch více osob najednou, náleží advokátovi za každou takovouto osobu mimosmluvní odměna snížená o 20 %.

3. Právní služby poskytuji na základě "smlouvy o poskytování právních služeb" uzavřené mezi klientem a mnou, jako advokátem, a/nebo na základě písemné plné moci vystavené k právnímu zastupování, kterou mi klient udělí písemně. Uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb se rozumí také faktické převzetí konkrétní záležitosti klienta za účelem jejího řešení bez uzavření smlouvy v písemné formě, popř. poskytnutí jakéhokoliv jiného úkonu, která svojí povahou spadá do výkonu činnosti advokáta či je s jeho činností slučitelná.

4. Klient je oprávněn kdykoliv v průběhu platnosti uvedené smlouvy udělené právní zastoupení ukončit, a to písemným oznámením (postačí e-mailem), které se stává účinným k datu doručení tohoto písemného oznámení advokátovi do jeho e-mailové schránky.

5. Na žádost klienta je advokát povinen vystavit klientovi písemný doklad o poskytnutí právních služeb s uvedením jejich konkrétní specifikace a data jejich poskytnutí.

6. V případě reklamace poskytnuté právní služby ze strany klienta je advokát povinen vydat klientovi písemné potvrzení o tom, kdy klient právo reklamace uplatnil, co je obsahem jeho reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient navrhuje.

7. Právní služby jsou vykonávány v rámci standardizované odborné - právnické specializace, kterou je oprávněn vykonávat pouze licencovaný advokát řádně zapsaný v seznamu vedeném Českou advokátní komorou ("ČAK"), která je i příslušným orgánem vykonávajícím dohled na touto činností a orgánem pro mimosoudní řešení případných sporů vzniklých mezi advokátem a spotřebitelem, popř. mezi advokáty navzájem. Výkon činnosti advokáta upravuje zejména zákon o advokacii a dále Etický kodex vydaný ČAK. Podmínky odměňování advokáta upravuje Advokátní tarif. Veškeré informace k činnosti advokátů jsou dostupné na webové stránce ČAK (www.cak.cz).