SPOLEČNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 

PRO POSKYTOVÁNÍ VŠECH NABÍZENÝCH SLUŽEB


1. Pokud není pro konkrétní službu výslovně v ceníku stanoveno a/nebo ujednáno písemně jinak, cena za poskytování kterékoliv služby se účtuje a platí po hodinách dle dohodnuté, jinak ceníkové hodinové sazby s tím, že její výše se stanoví na základě celkového počtu hodin časové kapacity, která byla skutečně věnována poskytování/čerpání vybrané služby.

2. Ceníková cena se automaticky navyšuje o 20% v případě, kdy je časová kapacita věnovaná poskytování služby k výslovnému požadavku mimo běžný pracovní režim (tj. zejména o víkendu či státním svátku, po běžné pracovní době - po 17 hodině), v anglickém jazyce, za ztížených, rizikových, nebezpečných či jinak nestandardních podmínek.

3. Před zahájením poskytování služby v rozsahu delším jak 1 hod, anebo v hodnotě vyšší jak 3.000 Kč, zpravidla požaduji úhradu zálohy kryjící moji činnost, na jejíž výši se spolu předem domluvíme.

4. Náklady a jejich náhrada se hradí dle níže uvedených podmínek:

a. Ceníková cena v sobě zahrnuje i veškeré běžné provozní náklady spojené s poskytováním vybrané služby či služeb, které zahrnují prostory pro jednání v sídle poskytovatele, náklady na komunikaci probíhající prostřednictvím prostředků dálkového přenosu a další běžné (administrativní) náklady spojené s poskytováním servisu, vyjma:

i) nákladů spojených s promeškaným časem cestováním mimo sídlo poskytovatele,

ii) nákladů spojených s posíláním zásilek, placením úředních poplatků, kolků a jiných správních poplatků,

iii) nákladů spojených se zajištěním hodinového pronájmu prostor pro jednání většího množství účastníků, které se provádí na základě dohody s účastníky,

iv) nákladů spojených s dopravou mimo území Prahy, které se hradí extra dle bodu b.

b. Pokud není přednostně písemně dohodnuto jinak, hradí se za každou hodinu cestování stejná náhrada času, která platí pro výkon jakékoliv jiné činnosti poskytované v rámci servisu. Tato cena již v sobě zahrnuje veškeré cestovní náklady včetně výloh spojených s dopravou (vyjma letecké dopravy a jiných cestovních výloh do zahraničí).

c. Účelně vynaložené náklady, které nejsou běžnými provozními náklady spojenými s osobním výkonem služby (zejména se jedná o náklad na odborné služby jiných specialistů), podléhají zaplacení, pokud byl tento výdaj vynaložen ve prospěch klienta/ů k výslovnému požadavku (který stačí zaslat e-mailem) či byl odsouhlasen nebo jinak uznán k úhradě. Náklady budou ze strany klienta nahrazeny přednostně ve výši, v jaké byly reálně vynaloženy, jinak ve výši obvyklé na trhu.

d. V případě, že byly jakékoliv náklady vynaloženy ve prospěch více osob, o jejich úhradu se tyto osoby podělí poměrně, a to rovným dílem, pokud se mezi sebou výslovně nedohodnou jinak.

5. Případné spory budou řešeny přednostně smírně a mimosoudně. Pokud nebudou vyřešeny do 90 dnů od jejich vzniku, může kterákoliv strana spor předložit k vyřešení příslušnému soudu. 

5 a. Klient, který je spotřebitelem, se může místo na soud obrátit na Českou advokátní komoru (www.cak.cz), která vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů týkajících se poskytování služeb spotřebitelům a je dále pověřená k řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem, resp. licencovaným mediátorem, který je současně advokátem. 

5 b. Klient, který není spotřebitelem, se může obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne klient na internetových stránkách www.coi.cz. 

6. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).